ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционният срок на всички стоки, предлагани в онлайн магазинa на ЕНЕАДА БГ ЕООД, достъпен онлайн на адрес, е 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на закупуването им.

Рекламации се приемат в писмен вид само на имейл адрес: office@eneada.eu .

Търговската гаранция е в сила 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на стоката и е валидна само на територията на Република България.

Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат:

 • Сцепване на лицевия материал (не се покрива нараняване на кожата по повърхностния слой);
 • Пречупване;
 • Разцепване;
 • Падане на форта;
 • Повредени ципове;
 • Счупване на метална пластина.

При отстраним дефект стоките се отремонтират в срок до 30 дни. 

Търговската гаранция не важи в следните случаи:
• При опит за умишлено увреждане на продукта;
• Повреди, причинени от самия клиент (например лошо съхранение или неправилна експлоатация на продукта);
• Изхабяване, закъсване, износване, което е следствие от нормалната употреба на продукта;
• Опит за поправка от страна на клиента;
• Търговската гаранция не покрива загубени или липсващи елементи, охлузвания и драскотини;
• Пропускането на вода не се счита за рекламация по смисъла на тази гаранция, с изключение на случаите, когато продукта е обозначен, като ВОДОУСТОЙЧИВ (GORE-TEX, WATERPROOF и др. водозащитни мембрани).

За повече информация и въпроси относно използването и поддържането на закупените от вас продукти, моля не се колебайте да ни пишете на имейл адрес: office@eneada.eu.

Продуктът, предмет на рекламация, трябва да се представи в подходящ (напр.почистен) вид и по възможност в оригинална опаковка.

Рекламациите се приемат само в писмен вид, придружени с официален документ за покупка (напр.касова бележка) и въз основа на изчерпателно и коректно попълнен и подписан ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ (вж.по-долу).

ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ 

Дата:

 1. Данни за търговеца:

„ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, със седалище и адрес на управление в град София,  район Лозенец, ул. „Плана планина” № 2, вх.Б

 1. Данни на клиента:

 

Физическо лице

……………………………………………………………………………………………………………………….

Юридическо лице ……………………………………………………………………………………………………………………….

град/село: ……………………………………………………………………………………………………………………

бул./ул: ……………………………………………………………………………………………………………………….

имейл адрес: ……………………………………………………………………………………………………………….

III. Описание на рекламацията

Дата на покупка:

Цена:

 

 1. Предмет на рекламацията:

Артикулен № ………………………………………………………..

Размер: ……………………………………………..………………….

Брой: ……………………………..

Вид на закупената стока: ……………………………………………………………………………..

Марка: ………………………………………………………………………………………………………….

 1. Опишете в свободен текст Вашата претенция за рекламация: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Предпочитан начин на удовлетворяване (моля, отбележете вярното):

ᴑ Замяна с нова

ᴑ Извършване на ремонт съгл. Чл.113 и чл.114 от ЗЗП

ᴑ Намаление от цената

ᴑ Възстановяване на заплатена сума.

 1. Прилагам следните документи ( моля, отбележете вярното):

ᴑ Касов бон

ᴑ Гаранционна карта

ᴑДруго(моля,опишете)

 

Клиент: ………………………………………………………………………………………………………….

                                                           /име, презиме, фамилия/

 

Подпис ……………………………………………..

 

Долуподписаният……………………………………………………………………………………………………

                                                                             /име, презиме, фамилия/

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Съгласен/а съм ЕНЕАДА БГ ЕООД, ЕИК 175418840, да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с предявяването на рекламация. Запознат(-а) съм с:

 • Целта и средствата на обработка на личните ми данни;
 • Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
 • Правото на достъп и коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Дата: ……………………………………………………………………………………………………………..

Град/село: ……………………………………………………………………………………………………..

Декларатор:……………………………………………………………………………………………………

                                                                    /име, презиме, фамилия/

Подпис: ………………………………………………….