Общи условия за ползване на продуктите, достъпни през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, достъпен на адрес в Интернет https://www.eneada.eu/bg/е-магазин

Настоящият документ урежда отношенията между:

“ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, със седалище и адрес на управление в: град София, район Лозенец, ул. Плана планина № 2, вх. Б, с данни за кореспонденция: град София, район Лозенец, ул. Плана планина № 2, вх.Б, адрес на електронна поща: office@eneada.eu и/или eshop@eneada.eu, мобилен телефонен номер: +359 (0)884265217, от една страна,

и

всеки един от потребителите на достъпните през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, достъпен на адрес в Интернет https://www.eneada.eu/bg/е-магазин, продукти  и/или информационни ресурси, от друга страна.

Информация съгласно Закон за електронната търговия и Закон за защита на потребителите:
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни – aдрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91 53 518, адрес на електронна поща: 
kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр.София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/933 0565, факс: 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, адрес на електронна поща: 
info@kzp.bg, уеб сайт: www.kzp.bg

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, достъпен на адрес в Интернет https://www.eneada.eu/bg/е-магазин 

1. 1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840 е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.eneada.eu/bg/е-магазин, чрез който потребителите имат възможност да сключват договор от разстояние за продажба от разстояние на предлаганите от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД продукти, включително следното:

1.1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил;

1.1.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договор от разстояние с “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, достъпен на адрес в Интернет https://www.eneada.eu/bg/е-магазин; 

1.1.3. Да сключват договор от разстояние за продажба от разстояние на продуктите, предлагани от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД чрез електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.eneada.eu/bg/е-магазин

1.1.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключен договор от разстояние за продажба от разстояние с “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, съгласно поддържаните от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД начини за плащане;

1.1.5. Да получават информация за нови продукти, предлагани от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД;

1.1.6. Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

1.1.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, достъпен в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин;

1.2. При успешно финализирана от страна на потребителя поръчка, подадена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, достъпен в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин, “ЕНЕАДА БГ” ЕООД доставя продуктите след получено потвърждение по телефона от страна на потребителя за направената поръчка, като служител на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД осъществява телефонно обаждане до (мобилния) телефонен номер, указан от потребителя при попълването на електронната форма за поръчка, достъпна в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин.

1.3. Потребителите сключват договор от разстояние за продажба от разстояние на продуктите, предлагани от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, достъпен в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин.

1.4. По силата на сключения с потребителите договори от разстояние, “ЕНЕАДА БГ” ЕООД се задължава да достави и да прехвърли собствеността на потребителя на поръчаните от него продукти.

1.5. Потребителите заплащат на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД възнаграждение за доставените продукти съгласно условията, определени на интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, достъпен в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин, и настоящите Oбщи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД на интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, достъпен в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин.

1.6. “ЕНЕАДА БГ” ЕООД доставя заявените от потребителите продукти в сроковете и при условията, определени от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, достъпен в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин и съгласно настоящите Oбщи условия.

1.7. Цената за доставката се определя изрично и отделно от цената на продуктите.

1.8. Потребителите и “ЕНЕАДА БГ” ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор от разстояние за продажба от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

1.9. Предполага се, че електронните изявления, извършени от потребителите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, достъпен в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/е-магазин, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от потребителите при попълване на електронната форма за поръчка.