Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уеб сайта

WWW.ENEADA.EU

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от “ЕНЕАДА БГ” ЕООД услуги и информационни ресурси посредством уебсайта www.eneada.eu и урежда отношенията между:
“ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840, адрес на електронна поща: office@eneada.eu и/или contact@eneada.eu, мобилен телефонен номер: +359 (0)884265217, от една страна,

и

всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.eneada.eu услуги и информационни ресурси, от друга страна.

Информация съгласно Закон за електронната търговия и Закон за защита на потребителите:
Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни – aдрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91 53 518, адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр.София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/933 0565, факс: 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22, адрес на електронна поща: info@kzp.bg, уеб сайт: www.kzp.bg

 

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. “Агенция” е агенциятa за запознанства “Eнеада”, като правата и задълженията, свързани и отнасящи се до дейността на същата се упражняват от името и за сметка на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК: 175418840;

1.2. “Уебсайт” е обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL)  www.eneada.eu, достъпен през десктоп и мобилна версия, предоставящ на потребителите достъп до услуги и информационни ресурси. Уебсайтът www.eneada.eu обслужва дейността на агенция за запознанства “Eнеада”;

1.3. “Администратор” на Уебсайта www.eneada.eu е “ЕНЕАДА БГ” EООД, търговско дружество с ЕИК 175418840, което притежава правата върху Уебсайта www.eneada.eu и администрира същия;

1.4. “Потребител” e всяко лице, което осъществява достъп до Уебсайта www.eneada.eu и/или използва които и да е от предоставяните в него услуги и/или информационни ресурси.

1.5. “КЛАСИЧЕСКА БЪРЗА СРЕЩА” е услуга, която се изразява в организиране на срещи между физически лица с цел запознанство.

1.6. “БЪРЗА СРЕЩА – ПАРТИ ЗА НЕОБВЪРЗАНИ” е услуга, която се изразява в организиране на срещи между физически лица с цел запознанство.

1.7. “РАЗХОДКА ЗА НЕОБВЪРЗАНИ” е услуга, която се изразява в организиране на срещи между физически лица с цел запознанство.

1.8. “Индивидуална консултация” е услуга, която представлява лична среща със съответен специалист за дискусия и/или обучение.

1.9. “ЕНЕАДА ХОРОСКОПИ” е услуга, която се изразява в изготвяне на дневен хороскоп и/или седмичен хороскоп и/или месечен хороскоп и/или годишен хороскоп.

1.10. “Абонаментен план” e редовна услуга с определен срок на действие, която се предплаща.

1.11. “ЕНЕАДА ВИП” е седеммесечен абонаментен план с регистрационна такса 89 лв. (осемдесет и девет лева).

1.12. “ЕНЕАДА ПРО” е четиримесечен абонаментен план с регистрационна такса 47 лв. (четиридесет и седем лева).

1.13. “ЕНЕАДА УСПЕХ” е шестмесечен абонаментен план с регистрационна такса 59 лв. (петдесет и девет лева).

1.14. “Браузър” е софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

1.15. “Бисквитки (cookies)” – малки пакети информация, изпращани от страниците на уебсайт към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство.

1.16. “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.17. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. АДМИНИСТРАТОРЪТ чрез Уебсайта www.eneada.eu предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. Услугите, предоставяни от Администратора чрез Уебсайта www.eneada.eu , представляват най-общо Услуги, свързани със запознанства, включително, но не само, осигуряване на възможности за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за участие в организирани със съдействието на АДМИНИСТРАТОРА срещи за запознанства, според предварително зададени от потребителите критерии и предпочитания, както и други услуги, свързани с изготвяне на хороскопи, индивидуални консултации и други подобни.

2.2. Част от Услугите на уебсайта www.eneada.eu се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са следните услуги, изброени неизчерпателно:
Услугата “ЕНЕАДА ХОРОСКОПИ”
Услугата “ИНДИВИДУАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ”

2.3. Използването на част от Услугите на уебсайта www.eneada.eu е възможно само след предварителна регистрация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са следните услуги, изброени неизчерпателно:

Услугата “КЛАСИЧЕСКА БЪРЗА СРЕЩА”
Услугата “БЪРЗА СРЕЩА – ПАРТИ ЗА НЕОБВЪРЗАНИ”
Услугата “ЕНЕАДА ВИП”
Услугата “ЕНЕАДА ПРО”
Услугата “ЕНЕАДА УСПЕХ”

Услугата “РАЗХОДКА ЗА НЕОБВЪРЗАНИ”

2.4. АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото по всяко време да предлага нови или да преустановява предлагани чрез Уебсайта www.eneada.eu услуги, както и да променя характера и параметрите на съществуващи такива.

2.5. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и АДМИНИСТРАТОРА във връзка с предлагането, осъществяването и използването на услугите в Уебсайта се уреждат съгласно правилата, описани в настоящите Общи условия за ползване на услугите, достъпни чрез Уебсайта www.eneada.eu. Тези Общи условия представляват правно споразумение, което има задължителна сила между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и АДМИНИСТРАТОРА. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези Общи условия, от Политиката за поверителност и други писмени условия, създадени и публикувани от АДМИНИСТРАТОРА в Уебсайта www.eneada.eu, които са неразделна част от настоящите Общи условия.

2.6. Настоящите Общи условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други уебсайтове, реклами и софтуер на трети лица. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на уебсайтовете и страниците, към които Уебсайтът www.eneada.eu препраща. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да осъществява достъп до подобни уебсайтове и страници на свой собствен риск и отговорност.

2.7. АДМИНИСТРАТОРЪТ полага всички разумни усилия, за да предоставя на потребителите възможност за постоянно и безпроблемно използване на Уебсайта www.eneada.eu и Услугите. Възможно е в Уебсайта www.eneada.eu да има неточности или технически грешки, които се дължат на неволна грешка или пропуск.

2.8. АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Услугите такива, “каквито са”, съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта www.eneada.eu и в настоящите Общи условия. Услугите и ресурсите на Уебсайта www.eneada.eu се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност за правилността на избора им, както и за съответствието с техните очаквания по отношение на крайния резултат от използването на Услугите в Уебсайта www.eneada.eu.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.eneada.eu („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Уебсайта www.eneada.eu („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2. Нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат достъп само до услугите, описани в т.2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е постоянно достъпен в Интернет на адрес https://eneada.eu по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.eneada.eu. С всяко ползване на услуги и информационни ресурси на Уебсайта www.eneada.eu, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.eneada.eu, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.eneada.eu, както и при регистрация и закупуване на избран абонаментен план, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страница https://www.eneada.eu/bg/регистрация/.

3.3.1. В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм и приемам Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон “Продължи регистрацията”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява се да бъде обвързан с тяхното действие и да ги спазва.

3.3.2. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми във формата за регистрация на АДМИНИСТРАТОРA данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че предоставените лични данни при регистрация не се отнасят до трети лица.

3.3.3. При непредоставяне на изискваните във формата за регистрация лични данни, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да откаже регистрацията.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора и АДМИНИСТРАТОРЪТ няма да бъде задължен да възстанови  на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените от него суми за предоставените до този момент услуги.

3.4. За да може да използва услугите по т. 2.2. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да попълни полетата в електронната форма, достъпни в реално време (online) в Интернет на адрес https://www.eneada.eu/bg/консултации/

и/или на адрес https://www.eneada.eu/bg/хороскопи/.

3.4.1. В процеса на попълване на полетата в електронната форма, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм и приемам Общите условия“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се да бъде обвързан с тяхното действие и да ги спазва.

3.4.2. При попълване на полетата в електронната форма ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми в електронната форма на АДМИНИСТРАТОРA данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на попълване на полетата в електронната форма, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.4.3. При непредоставяне на изискваните лични данни в полетата в електронната форма, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да спре изпълнението на поръчка и/или заявка.

3.4.4. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора и АДМИНИСТРАТОРЪТ няма да бъде задължен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените от него суми за предоставените до този момент услуги.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2. или в т. 3.3.1., или в т.3.4.1.

4.2. Договорът се сключва на български език.

4.3. Договорът има действие:
а/ за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;
б/ за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от АДМИНИСТРАТОРА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

5.2. При извършване на промени в Общите условия, АДМИНИСТРАТОРЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез имейл комуникация и/или чрез публикуването им на Уебсайта www.eneada.eu. АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ едномесечен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. При несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ  с новите версии на Общите условия, същият не следва да използва услугите на Уебсайта по какъвто и да е начин, като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да заяви изтриването на своя потребителски профил. Всяко продължено използване на Уебсайта и на Услугите по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия.

5.3. Настоящите Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат еднакво за настоящи и бъдещи ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 5.2. те имат възможност да заявят чрез изпращане на съобщение до АДМИНИСТРАТОРА, че отхвърлят промените. В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от АДМИНИСТРАТОРА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и АДМИНИСТРАТОРА за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.eneada.eu.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от АДМИНИСТРАТОРA услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от АДМИНИСТРАТОРA услуги:
а/ да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б/ да уведомява незабавно АДМИНИСТРАТОРA за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в/ да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

г/да не използва, възпроизвежда, копира и разпространява в цялост или отделни части от Уебсайта www.eneada.eu и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да е цели (комерсиални или некомерсиални), които са извън изрично посочените в настоящите Общи условия;

д/ да не извършва което и да е от следните действия: копиране, адаптиране, реверсивен инженеринг, модифициране, създаване на производни на софтуера в Уебсайта www.eneada.eu, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни и злонамерени атаки и разрушителни действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от Услугите и ресурсите на Уебсайта.

е/ да не използва търговското име и да не нарушава други права на интелектуална собственост на търговеца и/или на трети лица;

ж/ да не предлага, предоставя, публикува информация или линкове, насочващи към уебсайтове, които предлагат услуги, идентични или сходни с предлаганите в Уебсайта www.eneada.eu;

з/ да не публикува коментари и да не изпраща изявления, отзиви, коментари, съобщения до други потребители с нецензурно, обиждащо, сексуално, осмиващо, нарушаващо законови изисквания и добри нрави съдържание, както и съдържание относно трети лица, чрез което последните могат да бъдат идентифицирани.

6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от 14 дни, считано от датата, на която е сключен договорът.

6.3.1. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми АДМИНИСТРАТОРА за своето име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

6.3.2. За да упражни правото си на отказ ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Уебсайта www.eneada.eu. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва тази възможност, АДМИНИСТРАТОРЪТ незабавно ще му изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

6.3.3. За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

6.3.4. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от настоящия договор при условията и в срока, описани в чл.6.3 от настоящия договор, АДМИНИСТРАТОРЪТ ще му възстанови всички получени от него плащания без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира за неговото решение за отказ от настоящия договор. АДМИНИСТРАТОРЪТ не дължи възстановяване на заплатените от потребителя суми за предоставени към момента на упражняване на правото на отказ услуги, при условия, че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от АДМИНИСТРАТОРА.  АДМИНИСТРАТОРЪТ ще извърши възстановяване на подлежащите на възстановяване суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.eneada.eu, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от АДМИНИСТРАТОРА услуги чрез използване на каквито и да било методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.eneada.eu, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание използването на Уебсайта www.eneada.eu и да иска заличаване (изтриване) на своя потребителски профил. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

7.1. АДМИНИСТРАТОРЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

7.2. АДМИНИСТРАТОРЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните услуги.

7.3. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите.

7.4. АДМИНИСТРАТОРЪТ няма задължението да извършва наблюдение на информацията, направена достъпна от ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с Услугите в Уебсайта www.eneada.eu, както и не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с опазването на предоставената информация в конфиденциалност.

7.5. АДМИНИСТРАТОРЪТ няма задължението да следи за незаконосъобразна дейност и действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ при или по повод използването на Услугите.

7.6. АДМИНИСТРАТОРЪТ има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.eneada.eu електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от АДМИНИСТРАТОРА или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АДМИНИСТРАТОРА.

7.7. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно ползването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.2. и/или т.2.3., когато, по преценка на АДМИНИСТРАТОРА или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на приложимото законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми. В такъв случай АДМИНИСТРАТОРЪТ няма да бъде задължен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените суми за предоставените до този момент от АДМИНИСТРАТОРА услуги.

7.8. АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез Уебсайта www.eneada.eu, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез съобщение в Уебсайта www.eneada.eu или чрез имейл комуникация.

7.9. АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия и на Политиката за поверителност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

8.1. АДМИНИСТРАТОРЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че АДМИНИСТРАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени от АДМИНИСТРАТОРА умишлено или при проявена груба небрежност.

8.2. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и всякакви други действия, извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или от други лица чрез неговия потребителски профил в Уебсайта www.eneada.eu. АДМИНИСТРАТОРЪТ не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта www.eneada.eu.

8.3. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за наличността, надеждността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта www.eneada.eu на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на АДМИНИСТРАТОРА, същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

8.4. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставяне или прекъсване предоставянето на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на АДМИНИСТРАТОРА, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случаи на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система на АДМИНИСТРАТОРА.

8.5. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

8.6. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.eneada.eu.

8.7. Страните приемат, че АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за временното преустановяване на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на АДМИНИСТРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи АДМИНИСТРАТОРЪТ предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне и/или за влошеното качество на Услугите.

8.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава и приема възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.eneada.eu, които могат да възникнат независимо от положената от страна на АДМИНИСТРАТОРА грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от АДМИНИСТРАТОРА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

8.9. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от АДМИНИСТРАТОРА, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

IХ. ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОРА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

9.1. АДМИНИСТРАТОРЪТ има правото да спре, да ограничи достъпа до или да промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на АДМИНИСТРАТОРА, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

9.2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта www.eneada.eu от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, АДМИНИСТРАТОРЪТ има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

9.3. В горните случаи АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

Х. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети АДМИНИСТРАТОРА и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от АДМИНИСТРАТОРА услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

10.2. Задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯТ по т.10.1. не се погасяват и продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, имейл адрес, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.eneada.eu.

11.2. АДМИНИСТРАТОРЪТ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.3. АДМИНИСТРАТОРЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

11.4. Във формата за регистрация и/или в електронната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, АДМИНИСТРАТОРЪТ ясно обозначава кои данни са задължително необходими за изпълнението на Услугите в Уебсайта www.eneada.eu. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана законосъобразно и в съответствие с Политиката за поверителност на АДМИНИСТРАТОРА, публикувана в Уебсайта www.eneada.eu.

11.5. АДМИНИСТРАТОРЪТ събира и използва информацията по т. 11.1 за изпълнение на Услугите в Уебсайта www.eneada.eu и в съответствие с целите за събиране и обработване на лични данни, посочени в Политиката за поверителност на АДМИНИСТРАТОРА.

11.6. АДМИНИСТРАТОРЪТ се задължава да не внася изменения и да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица (държавни органи, търговски дружества, физически лица и други), освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на АДМИНИСТРАТОРА;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на АДМИНИСТРАТОРА за дейности по администриране на Уебсайта www.eneada.eu и/или ползването/осъществяването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.

11.7. АДМИНИСТРАТОРЪТ може да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ бисквитки (cookies) в съответствие със своята Политика за бисквитки.

ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а/ преустановяване на дейността на АДМИНИСТРАТОРA или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.eneada.eu;

б/ при упражнено право на ПОТРЕБИТЕЛЯ “да бъде забравен” чрез изтриване на профила му в системата (Уебсайта) на АДМИНИСТРАТОРА;
в/ други предвидени в закона случаи.

12.2. В случай на невъзможност на АДМИНИСТРАТОРА за предоставяне на заявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ определени услуги поради сложността на зададените от ПОТРЕБИТЕЛЯ критерии за търсене или поради невъзможния предмет за изпълнение на конкретна услуга или по други причини, които са извън разумния контрол на АДМИНИСТРАТОРА, същият си запазва правото да прекрати едностранно сключеният между него и ПОТРЕБИТЕЛЯ договор с отправяне на писмено уведомление. В тези случаи АДМИНИСТРАТОРЪТ ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички заплатени от него суми в пълен размер, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи  за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12.3. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да прекрати незабавно ползването на Услугите от страна на съответния ПОТРЕБИТЕЛ, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора по причини, които не могат да се вменят във вина на АДМИНИСТРАТОРА, същият не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на ползването на Услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

13. Уебсайтът www.eneada.eu съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на или отстъпени за ползване от АДМИНИСТРАТОРА по силата на лицензионно споразумение със съответните правоносители и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на Уебсайта www.eneada.eu и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на АДМИНИСТРАТОРА. Използването на Услугите и на Уебсайта www.eneada.eu не предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. В случай че Услугите може да се ползват без да налагат присъствие в реално време на ПОТРЕБИТЕЛ в Уебсайта www.eneada.eu, Общите условия имат действие за него и през периода на съответното ползване.

14.2. ПОТРЕБИТЕЛЯT приема и се съгласява с това, че АДМИНИСТРАТОРЪТ не гарантира и не обещава каквито и да е резултати от ползването на Уебсайта www.eneada.eu и/или от ползването на Услугите в Уебсайта www.eneada.eu, нито гарантира удовлетвореност на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ползването на една или всички Услуги в Уебсайта www.eneada.eu.

14.3. ПОТРЕБИТЕЛЯT приема и се съгласява с попълването на всички задължителни за попълване полета на Уебсайта www.eneada.eu, които са маркирани със звездичка.

14.4. За да ползва Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯT трябва да е навършил 18 (осемнадесет) години към момента на регистрацията и/или подаването на заявка и/или поръчка. В случай че това условие не е изпълнено, волеизявлението за ползване на услугите не може да породи действие, тъй като се счита за недействително.

14.5. ПОТРЕБИТЕЛЯT се съгласява да заплати таксата/таксите за Услугите, избрани от него така, както е обявено на Интернет страниците „Абонаменти”, „Бърза среща“, „Хороскопи“, „Консултации“ в Уебсайта www.eneada.eu.

14.6. ПОТРЕБИТЕЛЯT има право да избере един или повече начина на плащане така, както e обявенo на Интернет страниците „Абонаменти”, „Бърза среща“, „Хороскопи“, „Консултации“ в Уебсайта www.eneada.eu.

14.7. Услугите, избрани от ПОТРЕБИТЕЛ, се считат за валидни и активирани:

14.7.1. от датата на постъпване на таксата в следната банкова сметка на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД:
IBAN: BG 44 UNCR 7000 15233 25399
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

14.7.2. от датата на получаване на пощенски запис и/или телеграфен запис от пощенска станция на “Български Пощи” ЕАД във връзка с платена такса от страна на ПОТРЕБИТЕЛ;

14.7.3. от датата на постъпване на таксата в микросметката на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД (клиентски идентификационен номер (КИН): 6543587160) в системата за електронни плащания www.ePay.bg;

14.7.4. от датата на изпращане на SMS съобщение с текст payd на номер 1851 и/или от датата на изпращане на SMS съобщение с текст payn на номер 1092, и/или от датата на изпращане на SMS съобщение с текст paym на номер 1096.

14.8. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и/или съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.eneada.eu и други подобни, доколкото изявлението и/или съобщението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

14.9. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления и/или съобщения помежду им за “получени” с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване, освен в изрично предвидени в законите случаи.

14.10. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води автоматично до недействителност на договора в цялост или на отделни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

14.11. Уебсайтът www.eneada.eu се поддържа от АДМИНИСТРАТОРА посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. АДМИНИСТРАТОРЪТ  не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.eneada.eu извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

14.12. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.13. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

14.14. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, вие може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл.от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Настоящите Общи условия са приети с решение на едноличния собственик на капитала на “ЕНЕАДА БГ” ЕООД, ЕИК 175418840 от 02.07.2023 г. и влизат в сила от 02.07.2023 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До
ЕНЕАДА БГ ЕООД, ЕИК 175418840
електронен адрес: office@eneada.eu
contact@eneada.eu

– С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга:

– Поръчано на*/получено на*:

– Име на потребителя:

– Адрес на потребителя:

– Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————
* Ненужното се зачертава.